Как работим

 

Изпълнение на поръчката и начин на плащане

Изпълнението на поръчката се извършва в следния ред:

  1. Клиентът заявява своята поръчка, като посочва:

-       Вида на матeриала (например „Сертификати за качество”)

-       Обема (например 5 страници по 1800 знака). Ако не може да определи броя на знаците, ПреводиКлуб ще ги определи и ще му ги съобщи, след като получи самия материал в електронен вид. Ако материалът е литературно произведение или друг документ на хартиен носител, обемът му се определя приблизително и се уточнява в края на изплнението на поръчката. Оригиналът на такъв материал се изпраща и получава чрез куриер на ПреводиКлуб.

-        Езика на превод (например от английски на български)

-       Срока за изпълнение на поръчката (например до 12 декември 2009 г).

-       Подробни изисквания (например преводът да се извърши от член на ПреводиКлуб; преводът не е задължително да се извърши от член на ПреводиКлуб, но преводачът да е високо квалифициран специалист в дадената област; документът трябва да се легализира; друго).

  1. Поръчката се обявява в сайта и по нея кандидатстват преводачи и фирми за превод, които посочват своята оферта.
  2. Офертите се изпращат на клиента, той избира изпълнител за своята поръчка, като се запознава с данните за изпълнителя, публикувани в страницата за съответния език. След като съобщи предпочитанията си, той превежда по посочената от ПреводиКлуб банкова сметка капаро в размер на половината от стойността на превода.Поръчката се капарира, ако заявката е в обем повече от 10 страници.ПреводиКлуб веднага превежда капарото по сметка на преводача или му го изплаща в брой срещу хонорарен лист.

4. Преводачът изготвя превода и съобщава на ПреводиКлуб за готовността си да го предостави на клиента.

 

5. ПреводиКлуб съобщава на клиента, че преводът е готов и отправя към него покана да плати останалата част от сумата, като я придружава със сканирана проформа фактура за общата стойност на поръчката. Ако клиентът пожелае да се увери, че материалът му наистина е преведен, той ще получи незабавно произволно посочена от него преведена страница или пасаж.

6. Когато клиентът изпрати на ПреводиКлуб сканирано копие от платежното нареждане за изплащане на останалата сума, той получава готовия превод и с обратна разписка – оригиналната фактура. След като сумата постъпи в банковата сметка, ПреводиКлуб е длъжен незабавно да излати срещу хонорарен лист възнаграждението на преводача.

Този ред на извършване на услугата и разплащането гарантира интересите както на клиента, така и на преводачите, работещи чрез сайта на ПреводиКлуб.